زیرنویس فارسی Lovers of the Red Sky E06 Imdb

Subtitle details:

  • Online: 9/14/2021 10:03 PM   3 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (21,186 bytes)
  • Production type: Translated a subtitle
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 28

Subtitle Preview:

1
00:00:04,880 --> 00:00:09,870
(این سریال ساخته ذهن نویسنده میباشد وداستان واشخاص وجود خارجی ندارند)

2
00:00:11,760 --> 00:00:13,490
وقتتون تمومه

3
00:00:13,490 --> 00:00:16,430
نفاشی خود را تمام کنید

4
00:00:16,900 --> 00:00:19,870
ارزیابی را شروع میکنیم

5
00:00:31,640 --> 00:00:33,510
هی عرقتو پاک کن

6
00:00:33,510 --> 00:00:34,510
چی؟

7