زیرنویس فارسی Anne of Green Gables 1979 - EP37 Imdb

Subtitle details:

  • Online: 9/14/2021 9:06 PM   3 days ago
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (8,702 bytes)
  • Production type: Translated a subtitle
  • Release type: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 18

Subtitle Preview:

1
00:01:15,556 --> 00:01:25,556
زیرنویس کاری از
« Nahi.na »
در بدترین روزها امیدوار باش
که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابرها می بارد

2
00:01:26,380 --> 00:01:29,370
« پانزده بهار گذشت »

3
00:01:38,050 --> 00:01:40,520
زمستان سرد به آرامی گذشت و

4
00:01:40,550 --> 00:01:42,950
بهار بار دیگر به دیدار زمین آمد

5
00:01:42,990 --> 00:01:45,580