زیرنویس فارسی  홍천기 Lovers of the Red Sky MoonRiverTeam E06 Imdb

Subtitle details:

  • Online: 9/14/2021 8:48 PM   3 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 4 (94,004 bytes)
  • Production type: Transcript (By listening)
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 56

Subtitle Preview:

1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
<font color="#00ffff"> عاشقان آسمان سرخ
-❤ ترجمه و زیر نویس از مون ریور ❤-
@moonriverteam _sns</font>

2
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
<font color="#ff0095">داستان این سریال یک درام خیالی می باشد و
هیچ ارتباطی با شخصیت ها و داستان های واقعی ندارد</font>

3
00:00:11,660 --> 00:00:13,390
!وقتتون تمومه

4
00:00:13,390 --> 00:00:16,230