زیرنویس فارسی فصل 1، قسمت 5 Imdb

Subtitle details:

 • Online: 9/14/2021 7:55 PM   3 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (15,887 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Not available
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 users
 • Voted as Good by: 4 users
 • Downloads: 67

Subtitle Preview:

1
00:00:06,803 --> 00:00:08,537
ترجمه و هماهنگی: @sisistwr

2
00:00:09,009 --> 00:00:11,428
تو دستیار معلم بیل رو تهدید کردی؟

3
00:00:11,511 --> 00:00:13,763
ها؟؟؟ نه این دیگه از کجا اومد؟

4
00:00:13,847 --> 00:00:17,308
بهش گفتی اگه با مجله ی دانش آموزی
حرف بزنه ، آسیب می بینه؟

5
00:00:17,392 --> 00:00:18,393
نه

6
00:00:18,476 --> 00:00:20,437
یعنی...من...من