زیرنویس فارسی That 70s Show S07E22 480p Imdb

Subtitle details:

 • Online: 9/14/2021 7:05 PM   3 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 2 (23,295 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 users
 • Voted as Good by: 1 users
 • Downloads: 30

Subtitle Preview:

1
00:00:04,520 --> 00:00:07,880
هی خبر خوب من تو مسیر معلم شدنم

2
00:00:07,880 --> 00:00:11,720
من همه درخواست نامه ی کالجم رو با
خودکار قرمز پر کردم

3
00:00:13,760 --> 00:00:16,080
این یه جوک معلمی هستش

4
00:00:17,120 --> 00:00:18,600
خب ببینش

5
00:00:18,640 --> 00:00:21,760
از تختش اومده بیرون و قبل ظهر
داره یه کار مفید میکنه

6
00:00:21,800 --> 00:00:23,720