زیرنویس فارسی Umbre S01 1080p 30nama WEB-DL Imdb

Subtitle details:

 • Online: 9/14/2021 3:46 PM   3 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: 25.000
 • Files: 8 (97,474 bytes)
 • Production type: Improved a subtitle
 • Release type: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 users
 • Voted as Good by: 4 users
 • Downloads: 22

Subtitle Preview:

1
00:00:37,239 --> 00:00:40,439
!رئیس! سلام رئیس

2
00:00:47,439 --> 00:00:49,719
رئیس مشکل شنوایی داری؟

3
00:00:49,719 --> 00:00:53,799
از اونجا دارم فریاد میزنم، بیارش پایین

4
00:00:54,799 --> 00:00:56,359
خودمُ کُشتم، منُ ببَر جایی که میخوام

5
00:00:56,359 --> 00:00:57,999
میتونی منُ ببری واکاراستی؟ بنزینم تموم شده

6
00:00:57,999 --> 00:01:00,919