زیرنویس فارسی 9 1 1 lone star s01e10 Austin we have a problem Imdb

Subtitle details:

 • Online: 5/9/2020 10:34 PM  
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (24,778 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Not available
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 3 users
 • Voted as Good by: 3 users
 • Downloads: 185

Subtitle Preview:

1
00:00:04,792 --> 00:00:06,898
<i>‫ ♪ ♪ </i>

2
00:00:08,983 --> 00:00:10,470
‫♪ نمیتونم جلوی خودمو بگیرم ♪

3
00:00:10,495 --> 00:00:12,818
‫بابل تی زیاد محبوب نیست چون اساسا

4
00:00:12,843 --> 00:00:15,147
‫هیچ ارزش غذایی نداره، ولی بیشتر مردم

5
00:00:15,172 --> 00:00:17,185
‫این حقیقت که خوردنش، صفا میده رو درک نمیکنن

6
00:00:17,254 --> 00:00:20,553