زیرنویس فارسی 9 1 1 lone star s01e09 awakening Imdb

Subtitle details:

 • Online: 5/6/2020 5:52 PM  
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (27,692 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 3 users
 • Voted as Good by: 3 users
 • Downloads: 175

Subtitle Preview:

1
00:00:02,923 --> 00:00:04,843
‫دستور العمل این گوشت ها سری هستن

2
00:00:04,868 --> 00:00:07,158
‫ولی همش به این برمیگرده که
‫چیو توی گوشت میذاری

3
00:00:08,557 --> 00:00:10,867
‫هی مواظب باشین، پست فطرتای کوچولو

4
00:00:10,892 --> 00:00:13,246
‫اونا شروع کردن دایی تاد

5
00:00:13,271 --> 00:00:15,370
‫برام مهم نیست کی اول جنگ رو شروع کرده

6