زیرنویس فارسی 9 1 1 lone star s01e01 480p mkv pilot; yee-haw part1 Imdb

Subtitle details:

 • Online: 3/12/2020 3:27 PM  
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: Yes
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (28,890 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Not available
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 users
 • Voted as Good by: 4 users
 • Downloads: 233

Subtitle Preview:

1
00:00:01,843 --> 00:00:03,648
‫همش به این بستگی داره

2
00:00:03,673 --> 00:00:06,245
‫آخرین فرصت A&M تا این فصلشونو نجات بدن

3
00:00:06,304 --> 00:00:08,785
‫اگی ها تومحوطه ی گل هستن

4
00:00:08,810 --> 00:00:10,817
‫چهارثانیه تا پایان کوارتر چهارم باقی مونده

5
00:00:11,036 --> 00:00:14,907
‫ضربه زنشون از 17 به 25 تو محوطه ی گل این فصل رسیده

6